โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมรับฟัง "การอบรม หลักสูตรมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001"

สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “หลักสูตรมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001”

ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “การอบรม หลักสูตรมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001” โดยท่านวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบันมาตรฐานสากล ISO 14001 ถือเป็นมาตรฐานที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานมากที่สุดในกลุ่มมาตรฐานในระบบการจัดการ เนื่องจากเป็นมาตรฐานของระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพและมีกระบวนการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและประเด็นของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 14001 ในปี ค.ศ.2015 ที่มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถนำเอาข้อกำหนดมาตรฐานมาประยุกต์ใช้แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน

เพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน การนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 มาใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน และการบำบัดมลพิษ ดังนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีแนวคิดที่จะยกระดับเสริมสร้างความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ให้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมทั้ง หน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางสาขาวิชาฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ขึ้น

Facebook Comments Box