logo

บริการวิชาการ 64

รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ส.วิศวะฯ ร่วมกับอุทยานฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP

รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ส.วิศวะฯ ร่วมกับอุทยานฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อ […]

รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ ส.วิศวะฯ ร่วมกับอุทยานฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Brain Power Skill UP Read More »

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา พัฒนาชุมชนตามเป้าหมายกระทรวงอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ตำบลบางศาลา)

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา นำโดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ และที

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา พัฒนาชุมชนตามเป้าหมายกระทรวงอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ตำบลบางศาลา) Read More »

โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. มหา

โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Read More »

คณาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ส.วิศวะฯ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำความรู้สู่สังคมและอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย

คณาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ส.วิศวะฯ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำความรู้สู่สังคมและอุตสาหกรรม Read More »

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564​ ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ปร

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

คณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานเพื่อประกวดในโครงการ YSC 2021

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์

คณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานเพื่อประกวดในโครงการ YSC 2021 Read More »