logo

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564​ ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือเครือข่ายสำนักวิชาภายในมหาวิทยาลัย โรงเรียน ภาครัฐ และเอกชน เตรียมจัดงาน “มวล.สู่โรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวร้อยสายใจชุมชนสัมพันธ์” พื้นที่โรงเรียนชุมชนใหม่ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา นำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ตอบโจทย์ชุมชนตามความต้องการ ตามแนวทางต้นไม้แห่งความสุข มวล. (WU Happy Tree) 5 มิติ ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ อาชีพ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งมอบของขวัญปีใหม่ให้นักเรียน และครูโรงเรียนชุมชนใหม่

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม เป็นอีกหนึ่งในคณาจารย์ที่มากด้วยความสามารถ โดยมีความเชี่ยวชาญ เช่น Wastewater Treatment Air Pollution Control Biogas Production from Waste Treatment Process เป็นต้น

Facebook Comments Box