โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลงานโดดเด่น ประเภท Premium ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แสดงความชื่นชมและยินดีกับบุคลากรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลงานโดดเด่น ประเภท Premium ประจำปีงบประมาณ 2563  และเพื่อเป็นการเชิดชูคุณค่าบุคลากร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลงานโดดเด่น ประเภท Premium ดังนี้

  1. รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ           อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา

บุคลากรทั้งสองท่านมีบทบาทโดดเด่นในด้านงานสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยการสอนใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework : UKPSF) จาก The Higher Education Academy (HEA) มาใช้สำหรับการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพในการสอนมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ

สำหรับงานวิจัยได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมีบทความตีพิมพ์ในวารสาร High Ranking และมีสัดส่วนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับต่างชาติ (International Research Network) และบทความได้รับการถูกอ้างอิงของงานวิจัย (Citations Per Paper) ในส่วนงานบริการวิชาการมีความร่วมมือกับส่วนราชการและสภาวิชาชีพ เช่น กรมทางหลวง สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

เรียบเรียงโดย: ผศ. ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์

Facebook Comments Box