logo

SDG-TH-17-Partnerships for the goals

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานรายวิชาการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ …

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานรายวิชาการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบการ จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานนอกห้องเรียน การติดตั้งสายดิน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต นำนั …

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานนอกห้องเรียน การติดตั้งสายดิน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา พัฒนาชุมชนตามเป้าหมายกระทรวงอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ตำบลบางศาลา)

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา นำโดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ และที …

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา พัฒนาชุมชนตามเป้าหมายกระทรวงอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ตำบลบางศาลา) Read More »