logo

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา พัฒนาชุมชนตามเป้าหมายกระทรวงอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ตำบลบางศาลา)

อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา นำโดย ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ และทีมงาน ได้ประชุมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 16 ก.พ. 2564 เพื่อวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของตำบล หาแนวทางความร่วมมือ นำไปสู่โจทย์ในการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยทีมงานได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ TPMAP เกี่ยวกับความยากจน ๕ มิติ โดยวัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ที่พิจารณาจาก ๕ มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ และได้ทำการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย ๑๖ ประการ ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดไว้ ทีมงานได้สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ และผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเว็บไซต์ของ อบต. บางศาลา รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบล เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาตำบลที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการได้ประชุมร่วมกับทีมงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ที่จ้างงานในสังกัดโครงการฯ ตำบลบางศาลา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาตำบลบางศาลา ให้บรรลุเป้าหมายเป็นตำบล “มุ่งสู่ความยั่งยืน” ตามแนวนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Facebook Comments Box