logo

อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะลงพื้นที่โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ตำบลท่าขึ้น) สร้างความร่วมมือในการพัฒนาตำบล

อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะลง นำโดย ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว อ.ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช  และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 17 ก.พ. 2564 เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาตำบล ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

โดยทีมงานได้ทำการประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย ๑๖ ประการ ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้กำหนดไว้ ทีมงานได้สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ และผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเว็บไซต์ของ อบต. ท่าขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบล และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ TPMAP ความยากจนสามารถวัดได้ ๕ มิติ โดยวัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ ดัชนี MPI (Multidimensional Poverty Index) ที่พิจารณาจาก ๕ มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการรัฐ เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาตำบลที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

และในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการได้ประชุมร่วมกับทีมงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ที่จ้างงานในสังกัดโครงการฯ ตำบลท่าขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาตำบลท่าขึ้น ให้บรรลุเป้าหมายเป็นตำบล “มุ่งสู่ความยั่งยืน” ตามแนวนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Facebook Comments Box