logo

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อทีม WU OneHot ซึ่งนำทีมโดย นายนายณัฐนภัส กีรติกรพิสุทธิ์(หัวหน้าทีม), นายรชานนท์ หมีนสัน, นายสาธิต ศรีสวัสดิ์, นายรัตธนาตย์ รัตนพันธุ์ และนายนูรอาลาวี สาอิ โดยมีอาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021 จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัล Top Score : Hardware Programming และรางวัล Top Score : Project Management
การแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021 เป็นการแข่งขันด้านระบบสมองกลฝังตัว ระดับประเทศ โดยปีนี้แข่งขันในหัวข้อ ระบบการควบคุมการผลิตอัจฉริยะ เป็นแข่งขันพัฒนะระบบคัดแยกคุณภาพและนับจำนวนมะนาวโดยใช้ AITESA Top Gun Rally เป็นเวทีสำหรับการค้นหาสุดยอดฝีมือวิศวกรทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของแต่ละสถาบันการศึกษาเพื่อเข้าร่วมประชันทักษะในครั้งนี้ ล้วนต้องผ่านการคัดเลือก ทดสอบ และสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของแต่ละสถาบันมาเป็นอย่างดี ทั้งด้านวิชาการ ทัศนคติ และสังคม
สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association : TESA) โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และผู้พัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว (TESA Top Gun Rally) ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทางสถาบันการศึกษา จำนวน 25-30 สถาบัน ที่ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความสามารถในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ในระหว่างช่วงปิดภาคการศึกษาต้นของทุกปี โดยจะหมุนเวียนไปตาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม และได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

รูปแบบของการดำเนินโครงการจะจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยให้ทีมนักศึกษาจำนวน 5 คนจากแต่ละสถาบันการศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้องค์ความรู้และเทคโนโลยีของระบบสมองกลฝังตัวจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ รวมทั้งได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัฒนาจากการแก้ปัญหาต่างๆที่กำหนดในแต่ละวันบนหลักการของ Problem-Based Learning ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาของแต่ละทีมจะได้รับโอกาสในการประชันความสามารถและทักษะในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การนำเสนอ และ ความชำนาญในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งคณะกรรมการจะประเมินออกมาเป็นคะแนนสะสมในแต่ละครั้ง ทีมนักศึกษาที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประชัน

Facebook Comments Box