logo

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานนอกห้องเรียน การติดตั้งสายดิน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สราวุธ จันทเขต นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาดูงานการติดตั้งสายดิน ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งอยู่ในรายวิชาความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้น

        ดังนั้นทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ รวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษา

Facebook Comments Box