logo

ส. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ โดยจุดเด่นของสำนักวิชาฯ ของเรา เช่น นักศึกษาได้งานทำตั้งแต่ปฎิบัติสหกิจศึกษา 80% สำเร็จการศึกษาแล้วได้งานทำ 100% ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนแบบ active learning การเรียนการสอนควบคู่กับการทัศนศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาเห็นลักษณะการทำงานจริง ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง เป็นกันเองกับนักศึกษา เข้าถึงได้ง่ายพร้อมให้การช่วยเหลือ ระบบพี่ดูแลน้อง เป็นต้น

       พิเศษสำหรับผู้มีผลการเรียนดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา เรียนฟรีตลอด 4 ปี โดยผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป หากสนใจถามสามารถสมัครและสอบถามได้ที่ Facebook Fan Page หลักสูตรได้โดยตรงค่ะ

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (Click)
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา(Click)
หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม (Click)
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (Click)
หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ (Click)

และเรามีหลักสูตรน้องใหม่ คือหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ (Click)

    สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2564 ซึ่งรอบแรกปิดรับสมัครไปแล้ว ในขณะนี้ คือการรับสมัครรอบที่ 2  ตั้งแต่วันนี้  – 29 มีนาคม 2564 ด้วยรูปแบบของ Portfolio หรือยื่นคะแนนสอบจากส่วนกลาง โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 สนใจสมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Cilck

Facebook Comments Box