Home / ข่าวสาร

ข่าวสาร

รศ.ดร. นิรันดร มาแทน ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ ในหัวข้อ “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 เวลา 10.00-13.00 น. ศาสตรา …

Read More »

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใ …

Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้เกียรติเชิญนายกสมาคมพนักงานสอบสวนและคณะ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตปืนยาง

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัย …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                  …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561

  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน …

Read More »
ser