logo

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาดูงานรายวิชาการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

       ในวันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีไฟฟ้าปากพนัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช และ กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า อ.ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ในรายวิชาการอนุรักษ์พลังงาน ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาตนเองในสาขาวิชาชีพ โดยมีการบูรณาการเรียนการสอนในชั้น

        ดังนั้นทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการขึ้น เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ รวมทั้งระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และบูรณาการความรู้ที่ได้รับ ทั้งจากการเรียนการสอนและการศึกษาจากสถานที่จริง ในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการเรียน การทำโครงงานหรือการวิจัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับออกสหกิจศึกษา

Facebook Comments Box