นักศึกษาวิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์เจ๋ง กวาดรางวัลชนะเลิศ ประกวดสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน เป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น (รอบเครือข่าย) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่านักศึกษาม.วลัยลักษณ์สามารถ คว้ารางวัลชนะเลิศใน 4 ประเภทได้อย่างต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวดประจำปี 2564

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ
นายเกรวุฒิ ประคองเกื้อ       หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวญาณิศา ทองรักจันทร์  หลักสูตรวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท เกรทโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลการประกวดประจำปี 2563

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ
นายสุเมธ  สุขพิทักษ์      หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา Top Grove Sdn. Bhd., Malaysia

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทการประกวดจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าประกวดในระดับประเทศที่จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ต่อไป

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นในครั้งนี้ทุกท่าน และใคร่ขอขอบคุณสถาบันเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนทุกแห่งที่ร่วมส่งนักศึกษาและผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินสำหรับกิจกรรมการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นในครั้งนี้

Facebook Comments Box