โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมกระบวนการซอฟต์แวร์แบบ Scrum

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมกระบวนการซอฟต์แวร์แบบ Scrum


หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะได้มีการจัดกิจกรรมกระบวนการซอฟต์แวร์แบบ Scrum ในวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม Microsoft Team โดยโค้ชพี่เก๋ ศิษย์เก่าที่มากความสามารถด้าน Agile Coaching มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมกระบวนการซอฟต์แวร์แบบ Scrum

กิจกรรมได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ม.วลัยลักษณ์ ภายในกิจกรรมจะมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Scrum ได้เรียนรู้ทฤษฏีกระบวนการซอฟต์แวร์แบบ SCRUM และแนวปฏิบัติที่บริษัทซอฟต์แวร์นำไปประยุกต์ใช้ เป็นกระบวนการซอฟต์แวร์ที่รองรับปัญหาที่มีความซับซ้อนและรองรับการเปลี่ยนแปลง Requirements ได้ดี และยังเป็นการเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในเทอมหน้า โดยจะให้นักศึกษาภายในกลุ่มได้เรียนรู้บทบาทในกระบวนนการที่ต่างกัน และเข้าใจในบทบาท เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้จากการทำงานจริง

Facebook Comments Box