logo
โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร นิรัติศัย รักมาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (ต.ไทยบุรี) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับพื้นที่และจัดทำฐานรากเพื่อวางระบบต้นแบบ Biogas (กิจกรรมสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ) ภายใต้โครงการวิชาการรับใช้สังคม: การพัฒนาระบบ Biogas จากมูลสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ บ้านเกษตรกรต้นแบบนายทวีสิทธิ์ ศรีเสน
ในการนี้ ผศ.ดร นิรัติศัย รักมาก ได้ร่วมหารือกับเกษตรกรผู้ใช้ระบบ Biogas ให้สอดคล้องกับบริบทการใช้งานที่สะดวก ปริมาณการเลี้ยงหมู และความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งระบบฯ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเกษตรต้นแบบได้มีส่วนร่วมในการสร้างฐานระบบฯ ทั้งแรงงาน วัสดุอุปกรณ์บางส่วน โดยคณะทำงานฯ จะดำเนินการประสานอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งในลำดับถัดไป

Facebook Comments Box