โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) รอบ 2 ระดับภูมิภาค ภาคใต้

การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย หรือ Thailand Natonal Software Contest เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การแข่งขันระดับภาคใต้นี้ นักศึกษาช้้นปีที่ 3 ทั้งหมดของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันในหลากหลายหมวด โดยมีหัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดและได้รับการสนับสนุนในรอบแรกจำนวน 3000 บาท ดังนี้
โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
– ตะลุยโค้ ดหรรษา โดย นายจิรภัทร ใจยะกว้าง และนายปฐมพงศ์ ธงธวัช
โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ
– กล่องยาพูดได้ โดย นางสาวธัญรดา ชูพรหมแก้ว และนางสาวชุตินันท์ ชื่นชม
– แอพค้นหาวัตถุเพื่อคนตาบอด โดย นายนนทพัทธิ์ พรหมทอง และนายอานันท์ หลงเอ
หมวดโปรแกรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์
– เกมกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อแขนและขา โดยนายพีรพงศ์ นุ้ยจันทร์ และนายสวราชย์ แตงอ่อน
– ปณิธานของคนผอม โดยนายอิสระ สุวรรณเวลา และนายสาธิต ศรีสวัสดิ์
– ระบบวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวหน้า โดย นางสาววาทิณี แซ่อุ้ย และนางสาวณัฐณิชา อดิศัยศักดา
– แช็ตแอปพลิเคชันทางการแพทย์ โดย นายณัฐนภัส กีรติกรพิสุทธิ์
หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง(Internet of Things: IoT)
– เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ โดย นางสาวซูปียะห์ หะยีมะแซ และนางสาวกัญญาณัฐ ประดู่

ในการนำเสนอผลงานในรอบที่ 2 ระดับภาคใต้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มี 3 โครงงานที่ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม 7000 บาท ดังนี้
หมวดโปรแกรมเพื่อสุขภาพและการแพทย์
– เกมกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อแขนและขา โดยนายพีรพงศ์ นุ้ยจันทร์ และนายสวราชย์ แตงอ่อน
– ปณิธานของคนผอม โดยนายอิสระ สุวรรณเวลา และนายสาธิต ศรีสวัสดิ์
หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง(Internet of Things: IoT)
– เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ โดย นางสาวซูปียะห์ หะยีมะแซ และนางสาวกัญญาณัฐ ประดู่

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในรุ่นถัดไปรักษาผลงานและพัฒนาโครงงานดียิ่งขึ้น

Facebook Comments Box