Chirawat Wattanapanich

ตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมเรียนรู้สหกิจศึกษา ในหลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญและดำเนินการ …

ตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมเรียนรู้สหกิจศึกษา ในหลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช Read More »

พิธีไหว้ครู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจ …

พิธีไหว้ครู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

นศ. วิศวกรรมโยธา สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ …

นศ. วิศวกรรมโยธา สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี Read More »

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมงานกีฬามหาวิทยาลัย และคัดเลือดลีดเดอร์และคฑากร

งานแข่งกีฬามหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกปี เพ …

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมงานกีฬามหาวิทยาลัย และคัดเลือดลีดเดอร์และคฑากร Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเลื่อยไม้ อัดน้ำยา และอบไม้”

คณาจารย์จากหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวก …

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเลื่อยไม้ อัดน้ำยา และอบไม้” Read More »

กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ครั้งที่ 1/2563

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ผ่านช่วงระยะเวลาในก …

กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ครั้งที่ 1/2563 Read More »

Walailak Moving Forward – การดูแลนักศึกษา และคุณภาพบัณฑิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

การดูแลนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี …

Walailak Moving Forward – การดูแลนักศึกษา และคุณภาพบัณฑิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

รับปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์อาหารกลางคืน โดยนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ชั้นปีที …

รับปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์อาหารกลางคืน โดยนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Read More »