logo

สำนักวิชาร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2563

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกประเพณีที่ดีของไทย แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาของม.วลัยลักษณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป แห่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี มีรองศา่สตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน โดยอธิการบดีกล่าวเปิดงานว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องดำเนินการให้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับพันธกิจการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการ เพราะถือว่าศิลปะและวัฒนธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความปรองดองและความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว เกิดพลังสามัคคีของคนในชาติเพื่อสรรค์สร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือทั้งด้านกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ในการร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

ภายในงานมีการจัดประกวดเทพีนพมาศประเภทนักศึกษาและบุคลากร และการประกวด Miss Ladyboy มีการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ วงดนตรี WU BAND และวงดนตรีสากล WMC รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า การละเล่นพื้นบ้าน และเชิญชวนร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยให้เข้ากับบรรยากาศลอยกระทง ตลอดจนร่วมรณรงค์การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้

โดยสำนักวิชาได้ส่ง ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล เข้าร่วมการประกวดเทพีนพมาศประเภทบุคคลากร และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะพี่เลี้ยงนางนพมาศ และผู้ร่วมงาน


ประมวลผลภาพกิจกรรม

 

Facebook Comments Box