logo

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ซึ่งคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย นายชลากร วิฑูรย์พิศาลศิลปะ นางสาวพฤษภา บางเหรียง และนางสาวตูแวกูมารีนี โต๊ะโซ๊ะ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจและ ดร. มนเทียร  เสร็จกิจ ได้รับการตีพิมพ์บทความเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กม้วนสำหรับพื้นชนิดบาง เผยแพร่ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา

โดยโครงการวิจัยนี้นักศึกษาได้รับรางวัลผลงานปริญญานิพนธ์ในการเข้าประกวดโครงการ “Structural Steel Improvement for Young Engineers (SSI 4YE 2019) จากบริษัทสหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยได้ได้รับทุนสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ จำนวน 25,000 บาท

คณะผู้วิจัยยังได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย Pre-Talent Mobility อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อคณะผู้วิจัยไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมก่อสร้าง โดยบริษัท เอโอ สตีล จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้เสนอโจทย์วิจัยมาที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในการหาผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของระบบคานสำเร็จรูปร่วมกับระบบพื้นแบบบางร่วมกับบริษัทฯ (Preliminary study) โดยที่คงไว้ถึงประสิทธิภาพด้านการรับน้ำหนัก  ลดต้นทุนการผลิต และเวลาการติดตั้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนั้น นักศึกษาได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย Engineering Innovation Senior Project (EISP 2020) สำหรับโครงงาน เรื่อง พฤติกรรมคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กม้วนสาหรับพื้นชนิดบางในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด ประจำปี 2563 จากบริษัท เอโอ สตีล จำกัดและได้ทุนศึกษาดูงานกระบวนการผลิต Cellular beam ณ โรงงานผลิตซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยชิ้นนี้

ผู้เรียบเรียง : ผศ.ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์

Facebook Comments Box