โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาจัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2563”  เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกภาคการศึกษา ในภาคการศึกษา 2/2563 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารไทยบุรี

การจัดกิจกรรมนี้มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสม และเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสำนักวิชาในด้านต่างๆ ให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนได้รับทราบ ทั้ง เรื่องคณาจารย์ งานวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่จัดโดยสำนักวิชา และสโมสรนักศึกษา

กิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีการศึกษา 2563 เนื่องจากภาคการศึกษาที่ 1/2563 อยู่ในช่วงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางสำนักวิชาจึงดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการงดกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มขนาดใหญ่ ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จึงเริ่มต้นด้วยการแนะนำทีมบริหารของสำนักวิชา ได้แก่
รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ คณบดี
ผศ.ดร. มณเฑียร เสร็จกิจ รองคณบดี
ผศ.ดร. กัมปนาท สุขมาก รองคณบดี
ผศ.ดร. อุเทน ทับทรวง หัวหน้าสถาบันวิจัย
รศ.ดร. ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกลและหุ่นยนต์
ผศ.ดร. สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร. วันชาติ ปรีชาติวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์
ผศ.ดร. เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ดร. วิภาวี เดชะปัญญา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเลกทรอนิกส์

จากนั้นคณบดีให้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสำนักวิชา ได้แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนดีเด่นในแต่ละหลักสูตร และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในภาพรวมของสำนักวิชา

เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมในช่วงแรก จึงแบ่งนักศึกษาตามสาขาวิชา เพื่อพบปะกับคณาจารย์ภายในหลักสูตร ซึ่งจะติดตามผลการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน และรับฟังปัญหาต่างๆ ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก  ซึ่งได้จากการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมและหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆขึ้นกับนักศึกษาก็จะทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาและสำนักวิชาเข้าไปรับทราบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในหลักสูตรในการติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป 

ประมวลภาพกิจกรรม
Facebook Comments Box