logo

กิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

กิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเรียนรวม 5 เวลา 13.00 – 16.00 น.  โดยท่านยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาสภาวิศวกร กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 – 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงวิธีการขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิศวกรรุ่นพี่สู่วิศวกรรุ่นน้อง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายวิศวกรให้เห็นถึงความสำคัญของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมถึงการแนะนำวิธีการปฏิบัติตนก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรม

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ ใบกว. ออกโดยสภาวิศวกร จำเป็นสำหรับการทำงานของวิศวกรเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานและสาธารณชน จะต้องได้รับการอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรในด้าน จรรยาบรรณ ความปลอดภัย กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทักษะวิศวกรรม จึงจะได้เป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Facebook Comments Box