โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรรมเสริมการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเป็นอย่างมาก สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในภาวะที่ปลอดภัย และปัจจุบันนักศึกษาได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและกักตัวสำหรับผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จึงดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของชาววิศวะในการมุ่งเน้นการสร้างความสมัครสมาน สามัคคี จิตอาสา และการจุดประกายความคิดของนักศึกษาผ่านสามกิจกรรมหลักต่างๆ เช่น การวิ่งประเพณีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสคร์และเทคโนโลยี ค่ายอาสาโลมาคล้องเกียร์ และ กิจกกรม SET Sparkเป็นต้น

และในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งประเพณีสานสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะจัดขึ้นในเช้าวันที่ 6 มีนาคม 2564 เนื่องด้วยในแต่ละปีการศึกษาทางสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนนักศึกษาใหม่มาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และการอยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นต้องอาศัยกฎเกณฑ์และเคารพสิทธิของกันและกันเพื่อให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นคนดีมีวินัย และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสถานศึกษาแห่งนี้โดยไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน กิจกรรมนี้จะส่งผลทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรักใคร่ปรองดองกัน ซึ่งในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและฝึก จิตใจให้พร้อมเผชิญกับปัญหาที่จะเกิดทั้งในด้านการเรียนและการทำกิจกรรมตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และร่วมถึงปัญหาส่วนรวมและรู้จักจัดการกับอารมณ์ส่วนตนในภาวะที่กดดันหรือสถานการณ์ที่คับขัน และรู้จักคุณค่าของสิ่งที่ตนเองได้รับมา

ขอขอบคุณนักศึกษาทีมสโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในการเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดกิจกรรมหลัก
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะดำเนินการภายใต้ระเบียบกฏเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นหลัก
ภายใต้การให้คำแนะนำจากคณาจารย์และนักวิชาการทีม SET Care สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสโมสรนักศึกษา https://web.facebook.com/samoengineerresource
และเฟซบุ๊ค WU SET Care https://web.facebook.com/WUSETCARE

เรียบเรียงโดย ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล

Facebook Comments Box