logo

คณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานเพื่อประกวดในโครงการ YSC 2021

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงงานในงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (YSC 2021)โดยมี ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการให้การต้อนรับ และคุณอติพร สุวรรณ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมอบทุนให้กับนักเรียนและครูที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงงาน ภูมิภาคภาคใต้ จำนวน 45 โครงงาน จาก 8 สาขา และจาก 20 โรงเรียนทั่วภาคใต้

นอกจากนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากส่วนสื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ รับหน้าที่นำแนะสถานที่สำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย อาทิ สวนวลัยลักษณ์ รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย, กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ 2rd Round in YSC 2021 เตรียมรายงานอย่างไร สื่อสารตรงใจกรรมการ โดย คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ หัวหน้าโครงการ YSC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมถึงการจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้พัฒนาโครงงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่นักเรียนในการพัฒนาโครงงานเพื่อแข่งขันในรอบ 2 ต่อไป

ภาคบ่าย ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการ YSC 2021 ได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาโครงงาน ให้แก่นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน และคณะครูจากโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเสนอโครงงานจากโรงเรียนทั่วภาคใต้ จำนวน 45 โครงงาน จาก 8 สาขา โดยนักเรียนผู้พัฒนาโครงงานสามารถนำคำแนะนำและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพื่อแก้ไขโครงงาน สำหรับเตรียมความพร้อมการประกวดรอบผลงานโครงงานในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2564 ต่อไป

หลักสูตรจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือกผลงานให้คำปรึกษาและระดับความสำเร็จของระดับงานโดยเฉพาะระดับความเชี่ยวชาญในวิศวกรรมเคมีและคอมพิวเตอร์

Facebook Comments Box