โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตวิศวะฯ โยธา ม.วลัยลักษณ์ สอบข้อสอบ กว. ได้อันดับ 2 ของประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัชฮารีย์ ขะรีทัดมา เข้ารับการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรโยธา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ได้คะแนนสูงสุดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยได้คะแนน 99 คะแนน เป็นตำแหน่งที่ 2 ในรายวิชาพื้นฐานวิศวกรรม

อัชฮารีย์ได้แนะนำแนวทางกับรุ่นน้องถึงเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยต้องทำการทบทวน และฝึกทำข้อสอบเก่าของสภาวิศวกร เพื่อให้มีการบูรณาการความรู้ที่เรียนอย่างมีผลสัมฤทธิ์ โดยตนขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนประสบการณ์ในวิชาชีพได้อย่างถ่องแท้ เพื่อให้ตนเป็นวิศวกรโยธาได้อย่างภาคภูมิใจ นอกจากนั้น ตนยังรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกของการเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรโยธาซึ่งเป็นความฝันของตนมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Site Engineer ที่บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จํากัด

นอกจากนี้ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรพลอย เพี้ยนศรี เข้ารับการทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรโยธา ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยได้คะแนน 92 คะแนน เป็นตำแหน่งที่ 9 ในรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม

ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นใบอนุญาตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านวิศวกร ที่ออกให้โดยสภาวิศวกร ทั้งนี้ ใบ กว. ได้มีการแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่
     1. ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกรโยธา (Associate Civil Engineer)
     2. ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกรโยธา (Professional Civil Engineer)
     3. ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทวุฒิวิศวกรโยธา (Senior Professional Civil Engineer)

ผู้เรียบเรียง ผศ.ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์

Facebook Comments Box