โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
NECTEC eCamp

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) รุ่นที่ 338

เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) โดยมีน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน จาก 11 โรงเรียน 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) เพื่อร่วมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการต่อแผงวงจรอิเลคทรอนิกส์ ฝึกการบัดกรี และเรียนรู้การใช้งานบอร์ด KidBright จำนวน 2 วัน 1 คืน เพื่อปูพื้นฐานความรู้ทางด้านอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเป็นรากฐานของความสนใจในวิทยาการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดนักประดิษฐ์และสร้างผลงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อร่วมการประกวดต่างๆ ต่อไป รวมทั้งเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและการวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตhttps://www.wu.ac.th/th/news/15316

Facebook Comments Box