logo
สโมสรนักศึกษาวิศวะจัดค่ายจิตอาสา

สโมสรนักศึกษาวิศวะ มวล. จัด“ค่ายจิตอาสา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา ณ สโมสร ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บันเทิง ศรีคะรัน เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ทางสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนสถาน เนื่องจากในทุกศาสนาก็จะมีศาสนสถานเป็นศูนย์รวมของชุมชน ซึ่งนับเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นจึงดำเนินการจัดค่ายเพื่อร่วมพัฒนาสถานที่ทางศาสนาในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของนักศึกษาปรับปรุง  ซึ่งทีมสำรวจได้มุ่งเน้นเลือกสถานที่ๆมีความชำรุดทรุดโทรมมาก ควรที่จะได้รับการดูแลทำนุบำรุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสถานที่ หรือความเป็นอยู่ของครอบครัว กลุ่มชุมชน หรือโรงเรียน ฯ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นบุคคลที่เป็นอาสาสมัครต้อง การช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทน

ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โครงการนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสายวิชาชีพของตัวเอง ทำให้นักศึกษาได้พบปัญหาจริงและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการวางแผนการทำงานเป็นทีมอีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

สโมสรนักศึกษาวิศวะจัดค่ายจิตอาสา
สโมสรนักศึกษาวิศวะจัดค่ายจิตอาสา
สโมสรนักศึกษาวิศวะจัดค่ายจิตอาสา
Facebook Comments Box