logo
ปัจฉิมรุ่น23

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่น 23

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมให้แก่พี่ ๆ ปี 4 ก่อนจะออกไปสหกิจศึกษา  โดยมีคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา 

ซึ่งโครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและมั่นใจในการก้าวออกสู่โลกภายนอกให้กับนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเวลาอันใกล้นี้มีความพร้อมที่จะก้าวออกสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจ ทั้งในด้านการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์งาน และการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งงานที่ตนเองรักและต้องการ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงการมีความรัก ผูกพัน ภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากสำนักวิชาฯ มีทัศนคติที่ดีและสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าได้อย่างเหมาะสม

ให้ก้าวสู่ สิ่งที่หวัง ดังวาดไว้
ซึ่งเป้าหมาย ในชีวิต ที่คิดหวัง
เดินไปพบ แต่สิ่งดี มีพลัง
บรรลุยัง เป้าหมาย ได้ดังปอง
จงแข็งแกร่ง ทั้งกายใจ ให้ปลอดโรค
ไร้ทุกข์โศก พบโชคดี ไม่มีหมอง
ได้บรรจบ พบเร็ววัน อันคู่ครอง
ช่วยประคอง ชีวิตให้ ไปด้วยกัน
ลาวันนี้ ก็เพื่อที่ มีวันหน้า
ได้แวะมา หาสู่ ประดู่เอ๋ย
มีเวลา เข้ามาทัก อย่าละเลย
หวังชมเชย สัมฤทธิ์ผล ทุกคนเอย

ผู้ประพันธ์ รศ.ดร.วัฒนพงษ์ เกิดทองมี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ว่าที่บัณฑิตและคณาจารย์ได้มีการพูดคุย ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ โดยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้ได้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก สะท้อนปัญหาที่พบเจอมาและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในการติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป คณาจารย์และนักวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตโดยแต่ละชั้นปีมีการแสดงและมอบของที่ระลึกแก่ว่าที่บัณฑิต

ปัจฉิมรุ่น23
ปัจฉิมรุ่น23
ปัจฉิมรุ่น23
ปัจฉิมรุ่น23
ปัจฉิมรุ่น23
ปัจฉิมรุ่น23
Facebook Comments Box