logo
ค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 13

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 13

     หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของศาสนสถาน หรือ ค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 13 ณ วัดสโมสร อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 – 19 สิงหาคม 2566 โดยได้ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าในวัด ทีมนักศึกษาได้ถวายอาหารและสังฆทาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมาใชึงานจริง อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึงส่งผลต่อรูปแบบของการจัดกิจกรรมซึ่งไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ เช่น ออกรับเงินบริจาค แบ่งความรับผิดชอบงานของนักศึกษาแต่ละชั้นปี จึงส่งผลให้คณะทำงานต้องแบ่งงานกันดำเนินงานในรูปแบบของกลุ่มย่อยๆ และจำนวนหลายวัน เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ดำเนินงาน

     สืบเนื่องจากโครงการ การฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของอาคารและศาสนสถานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 12 ในปีการศึกษา 2565 ณ วัดเขาน้อย ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินกิจกรรมยังศาสนาสถานประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งนับเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป และสามารถนำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนไปใช้งานจริง ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชา EEE62-101 มโนทัศน์พื้นฐานวิศวกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชา EEE62-211 วงจรไฟฟ้า 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา EEE62-341 ระบบไฟฟ้ากำลัง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชา EEE62-345 การออกแบบระบบไฟฟ้า

     ในปีการศึกษา 2566 ทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงดำเนินโครงการเพื่อซ่อมแซมปรับปรุง และพัฒนาศาสนสถานของชุมชน ซึ่งทีมสำรวจได้มุ่งเน้นเลือก คือ วัดสโมสร ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสถานที่ๆ มีระบบไฟฟ้าพื้นฐานชำรุดทรุดโทรมมาก ควรที่จะได้รับการดูแลทำนุบำรุงให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว โครงการนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสายวิชาชีพของตัวเอง ทำให้นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าได้พบปัญหาจริงและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการวางแผนประเมินราคาอุปกรณ์ วางแผนการทำงานเป็นทีมอีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รวมถึงนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ เป็นความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาชีพ เพื่อนำไปต่อยอดความรู้ในอนาคตทั้งทางด้านวิชาการและอื่นๆ ต่อไป ตลอดจนเพื่อให้มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีโดยร่วมกันสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 13
ค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 13
Facebook Comments Box