โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

United Nations’ SDGs 09 Industry, innovation and infrastructure

SDGs

นวัตกรรมต้นแบบ “เครื่องเขี่ยไข่ปูอัตโนมัติ” วิจัยโดย ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลั

Read More »
Facebook Comments Box