Breaking News

ล่าสุด

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปวีนุช ภักดีชน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเกียรติคุณให้แก่ นางสาวปวีณนุช  ภักดีชน นักศึกษาชั้นปีที่ 4              สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ได้รับเหรียญรางวัลดีเด่น

สำนักวิชาฯจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ACTIVE LEARNING

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Activelearning และ Problem-based (PBL) โดยมี อาจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะศิษฐ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มวล. เป็นวิทยากร วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30น. ห้องประชุม1 อาคารวิชาการ4

ser