logo

รางวัลและผลงาน

นวัตกรรมจากงานวิจัยของอาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 รางวัลจากเวที STSP INNOVATION AWARDS 2023

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ จาก […]

นวัตกรรมจากงานวิจัยของอาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คว้า 2 รางวัลจากเวที STSP INNOVATION AWARDS 2023 Read More »

ได้รับตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น รักษาการแทนรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น รักษาการแทนรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

นศ.วิศวะโยธา มวล. คว้ารางวัลระดับ “ดีเด่น” การประกวดปริญญานิพนธ์ โดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน

นศ.วิศวะโยธา มวล. คว้ารางวัลระดับ “ดีเด่น” การประกวดปริญญานิพนธ์ โดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ศิริภิญโญ จันทมุณี อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ศิริภิญโญ จันทมุณี อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ศิริภิญโญ จันทมุณี อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์กฤต ฝันเซียน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์กฤต ฝันเซียน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” Read More »

เด็กวิศวะมวล คว้าเงินแสน จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เด็กวิศวะมวล คว้าเงินแสน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน

เด็กวิศวะมวล คว้าเงินแสน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Read More »

เด็กวิศวะมวล กวาดรางวัลเพียบ การประกวดสินค้าหรือบริการต้นแบบ (Prototype) ทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน

เด็กวิศวะมวล กวาดรางวัลเพียบ การประกวดสินค้าหรือบริการต้นแบบ (Prototype) ทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน Read More »

วิศวะเจ๋ง!! วิศวกรรมไฟฟ้าและปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จาก Startup Thailand League 2023

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน

วิศวะเจ๋ง!! วิศวกรรมไฟฟ้าและปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จาก Startup Thailand League 2023 Read More »

เจ๋ง!! นศ.วิศวะโยธา มวล. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ

เจ๋ง!! นศ.วิศวะโยธา มวล. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 Read More »

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ” Read More »