โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มบดอกไม้แสดงความยินดี

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ”

ในวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการประชุม ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามคำสั่งที่ 2082/2565 ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์  คุณจริยกุล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.อาจารย์ ดร.เขมนิจ วัฒนทินโชติ    สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
3.อาจารย์ ดร.กุลวดี กาญจนะ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
4.อาจารย์สุกฤษฎิ์ สังฆะโน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
5.อาจารย์ ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร    สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้ทำวิจัยหัวข้อ “การนำของเสียที่มีอลูมิเนียมปนเปื้อนและนำแกลบมาใช้ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำ” จากนั้น ได้ทำงานวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในปี พ.ศ. 2559

ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มากด้วยความสามารถ โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Utilization of Wastes in Cement and Concrete เป็นต้น

Facebook Comments Box