logo

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565

ในวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ อาคารไทยบุรี ห้อง 1500 ที่นั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ภาคการศึกษา 3/2565” โดยมี ผศ.ดร. มนเที่ยร เสร็จกิจ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาเนื่องสัปดาห์แรกของการเปิดเทอม โดยกิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา การจัดกิจกรรมนี้มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสม และเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของสำนักวิชาในด้านต่างๆ ให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนได้รับทราบ ทั้ง เรื่องคณาจารย์ งานวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่จัดโดยสำนักวิชา และสโมสรนักศึกษา

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีจากหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ จึงเริ่มต้นด้วยการพูดคุยในภาพรวมของสำนักวิชาฯ โดย ผศ.ดร. มนเที่ยร เสร็จกิจ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และได้แนะนำคณะผู้บริหารตลอดจนอาจารย์ใหม่ให้นักศึกษาได้ทำความรู้จัก เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมในช่วงแรก จึงแบ่งนักศึกษาตามสาขาวิชา เพื่อพบปะกับคณาจารย์ภายในหลักสูตร ซึ่งจะติดตามผลการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียน และรับฟังปัญหาต่างๆ ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก  ซึ่งได้จากการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมและหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆขึ้นกับนักศึกษาก็จะทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาและสำนักวิชาเข้าไปรับทราบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในหลักสูตรในการติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป

เหตุนี้จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาของสำนักวิชามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก ซึ่งได้จากการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมและหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆขึ้นกับนักศึกษาก็จะทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาและสำนักวิชาเข้าไปรับทราบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในหลักสูตรในการติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป

Facebook Comments Box