โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ต้อนรับคณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มาตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่รับทุนสนับสนุน

วันนี้ (11 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ONDE) ในวาระการติดตามผลงานและแนวทางการขยายผล ที่มาตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่รับทุนสนับสนุน และมีรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ร่วมให้การต้อนรับด้วย

โครงการวิจัยที่รับทุนสนับสนุน คือ โครงการการพัฒนาระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพาราโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกและเชื่อมต่อกับระบบในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาตราจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย

Facebook Comments Box