logo

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง 5301 อาคารเรียนรวม 5 รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมต้อนรับและประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับอาจารย์ และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 300 คน นำโดยอาจารย์รจนา จันทร์ช่วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ในโอกาสเดียวกันนี้ นักเรียนสนใจที่ จะเข้าศึกษาต่อใน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชานิติศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์แต่ละสำนักวิชาร่วมพบปะ บรรยายให้ข้อมูล พร้อมแนะนำช่องทางการติดต่อเพื่อสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติม

โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนในระบบบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมโยธา ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจาก จะทำให้สาขาวิชาเป็นที่รู้จักของนักเรียนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไปจนถึงการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีทั้งการพูดบรรยายของคณาจารย์ และศิษย์เก่าของโรงเรียนที่มาศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะมาสมัครเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นที่คุ้นเคยในวงกว้างของนักเรียน และเพื่อให้บุคลทั่วไปทราบข้อมูลของหลักสูตร ลักษณะการเรียน การสอนเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Facebook Comments Box