logo

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ที่สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้ทำวิจัยหัวข้อ “การนำของเสียที่มีอลูมิเนียมปนเปื้อนและนำแกลบมาใช้ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำ” จากนั้น ได้ทำงานวิจัยหลังปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ในปี พ.ศ. 2559

ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มากด้วยความสามารถ โดยอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Utilization of Wastes in Cement and Concrete เป็นต้น

อาจอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Facebook Comments Box