logo

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กฤต ฝันเซียน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กฤต ฝันเซียน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านหลักสูตรอบรม UKPSF ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ  Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

อาจารย์กฤต ฝันเซียน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญหาประดิษฐ์

Facebook Comments Box