logo
แนะแนวออนไลน์

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

คณาจารย์ นักวิชาการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ในวันที่ 22  กันยายน 2564 โดยกิจกรรมจัดอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6/1 สายวิทย์-คณิต เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายทราบถึงข้อมูลระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจาก จะทำให้สาขาวิชาเป็นที่รู้จักของนักเรียนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไปจนถึงการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีทั้งการพูดบรรยายของคณาจารย์ และศิษย์เก่าของโรงเรียนที่มาศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะมาสมัครเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นที่คุ้นเคยในวงกว้างของนักเรียน และเพื่อให้บุคลทั่วไปทราบข้อมูลของหลักสูตร ลักษณะการเรียน การสอนเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook Comments Box