โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Online Learning

Online Learning ปรับตัวสู่การสอน “Online” เลี่ยง COVID–19 ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์

เนื่องด้วย ในสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ออกประกาศปรับใช้การเรียนการสอน “ออนไลน์” ในทุกรายวิชา ดังนั้น คณาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้อาจารย์และนักศึกษาต้องปรับตัวสู่สภาวะการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อให้สามารถจัดการชีวิตในการทำงานจากบ้าน (Work from home) ได้อย่างลงตัวในการสอนออนไลน์ในช่วงของวิกฤต COVID–19 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

Online Learning

o โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม Webex, Loom หรือ Zoom ในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้มีการใช้ Google Classroom ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างคลาสออนไลน์ แบบทดสอบ สร้างและแจกจ่ายการบ้าน สื่อสารกับนักศึกษาได้ นอกจากนี้ยังมี Template เอกสารประกอบการเรียนให้สามารถเลือกใช้ได้

o การบ้านเปลี่ยนเป็นแบบสั้นๆ ไม่ต้องซับซ้อน โดยสั่งการบ้านที่สื่อสารเข้าใจง่าย กระชับแบบ bite-size ขนาดสั้นลงจากเดิม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้และทำการบ้านได้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน

o รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การสอนแบบ Live ร่วมกับการสอนแบบบันทึกวิดีโอให้นักศึกษาสามารถดูย้อนหลังเพื่อทบทวนบทเรียน และเน้นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) เช่น การถามตอบของผู้สอนและผู้เรียน ขณะทำการสอน

o วิชาที่เป็นโครงงานที่ต้องมีการติดตาม ก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในการนัดหมายออนไลน์เป็นกลุ่มๆ เป็นระบบให้การปรึกษาทางไกลแทน ถ้าเป็นโครงงานที่ต้องทำคนเดียว นักศึกษาอาจจะเกิดความเครียด ก็จะมีระบบเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยกันอ่านงานและ Feedback กันและกัน

Online Learning
Online Learning

      ซึ่งจากการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์แล้วพบว่า อาจารย์ต้องใช้เวลามากขึ้นในการเตรียมการสอน นักศึกษาพร้อมเรียนรู้จากการสั่งงานและการบ้าน ทำให้นักศึกษาต้องขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเองที่มากกว่าที่เคยเรียนในชั้นเรียนอย่างที่ผ่านมา แต่ก็สามารถทำการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างราบรื่น สนุกสนานทั้งผู้เรียนผู้สอน ถือเป็นก้าวสำคัญในการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ Digital Transformation ด้านการศึกษาสำหรับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook Comments Box