logo
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการจัดบริการงานทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพต่าง ๆ เพื่อรับใช้สังคมและประชาชาติ เมื่อนักศึกษาก้าวเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยการศึกษาจะแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างมาก ปัจจัยด้านทุนทรัพย์เป็นสิ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้เรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนที่มีศักยภาพในการศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนการศึกษาทั่วไป

เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอันมีกุศลจิตซึ่งต้องการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน โดยเจ้าของทุนอาจระบุคุณสมบัติของผู้รับทุน บางทุนจะให้เป็นรายปีการศึกษา และบางทุนให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2564 ดังนี้
กองทุนเพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ทุนรายปี)
62104674 นางสาวนฤมล นาคแก้ว        วิศวกรรมศาสตร์           จำนวนเงิน 3,000 บาท
63105282 นายนิแชฟฟรี นิสาแย           วิศวกรรมศาสตร์           จำนวนเงิน 3,000 บาท
64108822 นายปุณยวีร์ เนาวโคอักษร    วิศวกรรมศาสตร์           จำนวนเงิน 3,000 บาท
63123103 นายอันวา เจะสนิ                   วิศวกรรมศาสตร์           จำนวนเงิน 3,000 บาท
63110316 นายศาตนันทน์ เต้งชู            วิศวกรรมศาสตร์           จำนวนเงิน 3,000 บาท
64105166 นายถิรพิทย์ บินโต๊ะหีม         วิศวกรรมศาสตร์           จำนวนเงิน 5,000 บาท
64129844 นายศราวุธ พุ่มนุ่ม                 วิศวกรรมศาสตร์           จำนวนเงิน 5,000 บาท

ทุนการศึกษา คุณมณฑล ณ นคร  (ต่อเนื่องจนจบการศึกษา)
63100473 นางสาวกัญญารัตน์ มะอินทร์   วิศวกรรมศาสตร์          จำนวนเงิน 24,000 บาท
63111751 นางสาวสุรียานา เตาะสาตู      วิศวกรรมศาสตร์           จำนวนเงิน 24,000 บาท

ทุนการศึกษา นายสุพงศ์  สังข์โพธิ์ (ทุนรายปี)
64129414 นายฮานาฟี ยามิง                วิศวกรรมศาสตร์           จำนวนเงิน 10,000 บาท

ที่มา: https://scholarship.wu.ac.th/index.php/scholarship_announcement

Facebook Comments Box