โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564

ในวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน  2564 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการตรวจสอบในการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตลอดจนสำรวจปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิต  โดยการจัดกิจกรรมคั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

(1) เพื่อลดการตกออกของนักศึกษา

(2) เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาให้ดีขึ้น สามารถจบการศึกษาตามแผนการศึกษา (3) เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาในหลักสูตรของสำนักวิชามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก

(4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้พูดคุยในบรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก 

และหลักสูตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา 2 เรื่อง คือ

1.นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของรุ่น ดังนี้

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564

2.นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย (GPA) 4.00 ภาคการศึกษา 3/2563 ดังนี้

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564

ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์

ด้วยเหตุนี้หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาของสำนักวิชามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้พบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ได้พูดคุยใน บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก ซึ่งได้จากการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมและหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆขึ้นกับนักศึกษาก็จะทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาและสำนักวิชาเข้าไปรับทราบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในหลักสูตรในการติดตามดูแล และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป

Facebook Comments Box