logo
นักศึกษาวิศวะฯโยธา ม.วลัยลักษณ์ คว้า “รางวัลดีเด่น”จากการประกวดปริญญานิพนธ์ (Senior Project Award) จากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

นักศึกษาวิศวะฯโยธา ม.วลัยลักษณ์ คว้า “รางวัลดีเด่น”จากการประกวดปริญญานิพนธ์ (Senior Project Award) จากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี​ มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์​ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สามารถคว้า “รางวัลดีเด่น” 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย โดยมีนาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร. ธนากร พีระพันธุ์ นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศ แจ้งผลการประกวดปริญญานิพนธ์ (Senior Project Award) ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2564 ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี​ ม.วลัยลักษณ์​ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สามารถคว้า “รางวัลดีเด่น” จากการประกวดในครั้งนี้และได้รับประกาศนียบัตร ดังนี้

1) ปริญญานิพนธ์หัวข้อ “พฤติกรรมแรงเฉือนของคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่าโดยเทคนิคประมวลผลภาพถ่ายและระเบียบไฟไนท์อิลิเมนต์ (Estimation of Shear behavior for Recycled Aggregate Concrete using Digital Image Correlation and FEA) คณะผู้วิจัย 1.นาย ภราดร กัณหากรณ์ 2.นางสาว วิศรุตา ฤกษสโมสรและ3.นางสาว เวธนี ฤกษสโมสร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ และอาจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

นักศึกษาวิศวะฯโยธา ม.วลัยลักษณ์ คว้า “รางวัลดีเด่น”จากการประกวดปริญญานิพนธ์ (Senior Project Award) จากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

 2) ปริญญานิพนธ์หัวข้อ “พฤติกรรมรับแรงบิดของคานคอนกรีตกำลังอัดต่ำโอบรัดโดยแผ่นเหล็กเหนี่ยวอัดแรงรัดรอบภายหลัง” (Strengthening performance of low strength reinforced concrete beam using post-tensioned high ductile metal straps) คณะผู้วิจัย 1.นายคมสัน แดงแย้ม 2.นายคติพจน์ ศานุพงศ์ 3.นายวีระสิทธิ์ ชำนาญกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาวิศวะฯโยธา ม.วลัยลักษณ์ คว้า “รางวัลดีเด่น”จากการประกวดปริญญานิพนธ์ (Senior Project Award) จากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

โครงการประกวดปริญญานิพนธ์ ปีที่ 6 จัดขึ้นโดยมีที่มาเนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีการใช้งานกันมากที่สุดและการใช้งานคอนกรีตมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน นอกเหนือไปจากปัจจัยด้านวิศวกรรม การใช้งานคอนกรีตยังต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมด้วย วิศวกรรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับคอนกรีตจึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่ครอบคลุมหลากหลาย มากกว่าวิศวกรรุ่นก่อนๆ ทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้จึงเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับวิศวกรโยธารุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะดังกล่าวของนักศึกษาในประทศไทย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยจึงจัดโครงการประกวดปริญญานิพนธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สามารถทำงานปริญญานิพนธ์ได้ดีให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อไป
โดยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา เข้าร่วมประกวดในปีนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งรางวัลที่ได้ถือเป็นการแสดงถึงความรู้ ความสามารถของนักศึกษาและคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

นักศึกษาวิศวะฯโยธา ม.วลัยลักษณ์ คว้า “รางวัลดีเด่น”จากการประกวดปริญญานิพนธ์ (Senior Project Award) จากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
นักศึกษาวิศวะฯโยธา ม.วลัยลักษณ์ คว้า “รางวัลดีเด่น”จากการประกวดปริญญานิพนธ์ (Senior Project Award) จากสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูล https://www.wu.ac.th/th/news/19871

Facebook Comments Box