logo

เปิดตัวจดหมายข่าวสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2 ปี 2564

แม้จะต้องประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แต่คณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานทุกภารกิจอย่างมีคุณภาพ ทั้งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการวิจัย การผลักดันนักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติจนได้รับรางวัลมากมาย ตลอดจนการปรับตัวสู่การเรียนการสอนออนไลน์

คณะทำงาน Info @ SET หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองที่บุตรหลานกำลังเรียนออนไลน์กับทางสำนักวิชา และจะมาพักอาศัยและเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยหลังจากที่สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายลง

Facebook Comments Box