logo

SDG-TH-03-Good health and well-being

กิจกรรมสาขาวิชา พบนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษา 1/2564

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564

ในวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัด […]

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564

ในวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน  2564 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จั

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564 Read More »