โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมสาขาวิชา พบนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษา 1/2564

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564

      ในวันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ตลอดจนสำรวจปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในช่วงภาคการศึกษา ที่ 1/2564 ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงได้สำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อจะขอสำรองที่นั่งในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยการจัดกิจกรรมคั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อลดการตกออกของนักศึกษา (2) เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาให้ดีขึ้น สามารถจบการศึกษาตามแผนการศึกษา (3) เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาในหลักสูตรของสำนักวิชามีแนวความคิดและทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก (4) เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้พูดคุยในบรรยายกาศที่เป็นกันเองจะทำให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาแต่ละบุคคลในเชิงลึก

        ด้วยทางหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์

Facebook Comments Box