logo
หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณนฤตย์ อธิพงษ์อาภรณ์

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณนฤตย์ อธิพงษ์อาภรณ์

        ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณนฤตย์ อธิพงษ์อาภรณ์ ในหัวข้อ”การทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : From classroom to onsite”ซึ่งท่านวิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ การทำงานที่เกิดขึ้นจริงของท่านวิทยากร แก่นักศึกษาทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในสายงานที่ท่านวิทยากรได้เคยผ่านมาและได้มีการตอบคำถามให้แก่นักศึกษาที่มีความสงสัยเพิ่มเติมทำให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

       ด้วยทางหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของสำนักวิชาฯ สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้ตามแผนการศึกษา มีความสุขกับการเรียน และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสำนักวิชาได้อย่างทันเหตุการณ์

           ด้วยเหตุนี้ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรภายนอกที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพทางด้านปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาของหลักสูตรฯ เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรเกิดความเข้าใจในลักษณะงาน มองเห็นเส้นทางในการประกอบอาชีพในอนาคตทั้งในด้านอุตสหกรรม หรือการวางแผนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งเป็นการได้ร่วมกิจกรรมระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ได้พูดคุยในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ส่งผลให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้และการวางแผนในอนาคตที่ดีขึ้น

Facebook Comments Box