logo

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช

ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักวิชาการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน70 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 สายวิทย์-คณิต เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายทราบถึงข้อมูลระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอนในระบบบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมโยธา ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจาก จะทำให้สาขาวิชาเป็นที่รู้จักของนักเรียนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไปจนถึงการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีทั้งการพูดบรรยายของคณาจารย์ และศิษย์เก่าของโรงเรียนที่มาศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะมาสมัครเรียนมากยิ่งขึ้น 1.เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นที่คุ้นเคยในวงกว้างของนักเรียน และเพื่อให้บุคลทั่วไปทราบข้อมูลของหลักสูตร ลักษณะการเรียน การสอนเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook Comments Box