โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563

       ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท สุขมาก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมในโอกาสที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้ายวิจัยให้มีโอกาสได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ อันจะนำไปสู่การยกระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศให้มีศักยภาพในการวิจัยสูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท สุขมาก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมโยธา สาขาธรณีเทคนิค และโครงสร้างเสริมกำลังทางดิน
ข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดแก๊สชีวภาพ/บำบัดน้ำเสียโดยเทคโนโลยีเมมเบรน/การดูดกลืนแก๊สโดยสารละลาย/การถ่ายโอนมวล/การผลิตชีวมวลจาดทะลายปาล์ม
ข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Comments Box