logo

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในจังหวัดกระบี่

ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ และโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา จังหวัดกระบี่ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากน้องๆ นักเรียน

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการเนื่องจาก จะทำให้สาขาวิชาเป็นที่รู้จักของนักเรียนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านนี้ให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไปจนถึงการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีทั้งการพูดบรรยายของคณาจารย์ และศิษย์เก่าของโรงเรียนที่มาศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่จะมาสมัครเรียนมากยิ่งขึ้น

โดยมีกำหนดการคัดเลือก 5 รอบ TCAS63 ซึ่งรอบแรกเปิดรับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบของ Portfolio และจะเปิดรับสมัครเรียนรอบที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 ซึ่งน้องๆสามารถติดตามข่าวสาร หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เวปไซต์ https://entry.wu.ac.th/

Facebook Comments Box