นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ม. วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

ในวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 ได้แก่
1. นางสาว รัชชานันท์ พิณนุกูล รหัสนักศึกษา 60115219
2. นางสาว อรุณี วิบูลย์ศิลป์ รหัสนักศึกษา 60117512
3. นายณัฐนันท์ อินทร์สุวรรณ รหัสนักศึกษา 60112026

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ ผศ.ดร. ปฏิมาพร สุขมาก และ ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล ซึ่งผลจากการแข่งขันที่มีมหาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 20 ทีม ทีมของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ม. วลัยลักษณ์ ได้ลำดับที่ 6 (รางวัลประเภทเบาที่สุด)

ขอบคุณข้อมูลจาก ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล ค่ะ

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments